Promocje
BLUZKA W SZARE PASKI
BLUZKA W SZARE PASKI
89,00 zł 44,50 zł
szt.
BLUZKA Z WIĄZANIEM - CZARNA
BLUZKA Z WIĄZANIEM - CZARNA
79,00 zł 39,50 zł
szt.
SPÓDNICA JEANSOWA
SPÓDNICA JEANSOWA
120,00 zł 60,00 zł
KOMBINEZON
KOMBINEZON
79,00 zł 39,50 zł
KOSZULA SERCA CZERWONE
KOSZULA SERCA CZERWONE
40,00 zł 20,00 zł
szt.
SWETER MUSZTARDOWY
SWETER MUSZTARDOWY
80,00 zł 40,00 zł
szt.
BLUZKA ARBUZ
BLUZKA ARBUZ
30,00 zł 15,00 zł
TORBA ŻÓŁTA
TORBA ŻÓŁTA
100,00 zł 50,00 zł
szt.
BLUZKA W NIEBIESKIE PASKI
BLUZKA W NIEBIESKIE PASKI
89,00 zł 44,50 zł
szt.
SUKIENKA Z WIĄZANIEM - CZARNA
SUKIENKA Z WIĄZANIEM - CZARNA
99,00 zł 49,50 zł
szt.
T-SHIRT KWIATY
T-SHIRT KWIATY
55,00 zł 27,50 zł
SUKIENKA RÓŻ - PASKI
SUKIENKA RÓŻ - PASKI
99,00 zł 49,50 zł
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego  

 

 • 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy butikewe , dostępny pod adresem    internetowym butikewe.pl, prowadzony jest przez Ewelinę Kuźniarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Butik Ewe Ewelina Kuźniarska, wpisaną do     Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez          ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7272837885, REGON 383857778
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb        zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem     Sklepu
 • 2 Definicje  
 1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,       której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub       zawodową
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą      Butik Ewe Ewelina Kuźniarska  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności     Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP         7272837885, REGON 383857778
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna     niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,     wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem     internetowym butikewe.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach       zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez          jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub         większej liczby środków porozumiewania się na odległośćdochwili zawarciaumowy           włącznie. 
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza     Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu     lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez          Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie         Konta.

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający         złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz          określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez           Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych            Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

13.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy          Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między          Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę         Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie             usług i umowę o dzieło.  

 • 3 Kontakt ze Sklepem 
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zachodnia 21, 91-055 Łódź
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: eeewe@op.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 732923940 
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27 1050 1461 1000 0092 6863 4426
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów       telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: od poniedziałku do piątku: 10:00- 18:00.
 • 4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania           zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. włączona obsługa plików cookies, 
 4. zainstalowany program FlashPlayer
 • 5 Informacje ogólne 
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi     odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu     spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub        niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie    zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe       jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez            

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację        Zamówienia bez zakładania Konta.  

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach  

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto          (uwzględniają podatek VAT).  
 • 6 Zakładanie Konta w Sklepie 
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest       podanie następujących danych imię, nazwisko, nr. letenonu, e-mail
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
 3. Logowanie się na Kontoo dbywa się poprzez podanie loginu  i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego          tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do          Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie         na adresy podane w § 3. 

 

 • 7 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:  

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do      koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz      zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który          ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia         Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz      potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,        opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.  
 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego      Produktu: 
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, 
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zachodnia 21, 91-055 Łódź
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
 6. Płatność przy odbiorze 
 7. Płatność za pobraniem 
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
 9. Płatności elektroniczne 
 10. Płatność kartą płatniczą. 
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności       znajdują się na stronach Sklepu.  
 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży 
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po     uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówieniaw      Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz     jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania   Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez          Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania          Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej         oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji           oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta          powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a          Sprzedawcą. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient     obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia        zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania       płatności przy odbiorze przesyłki. 
 5. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać      płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o         gotowości przesyłki do odbioru. 
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie       wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem       ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania           Zamówienia.  
 7. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem      dostawy jest najdłuższy podany termin. 

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma           możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich         Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności     elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego          Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia        zawarcia Umowy Sprzedaży, 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy            do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do              odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie         stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty           elektronicznej Klienta. 
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,       terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.  
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w         następujący sposób: 
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności     elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego      Sprzedawcy. 
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od        dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy 
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania        jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu       Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane      osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy         ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o     odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy      wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.  
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez      przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy     zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego            wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z             dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,    Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta    adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za        niezawartą. 
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi    niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia        Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w           tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z          wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły         sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,      jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument       wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z              żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania      Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w            zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym      Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował        Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,jeśli Konsument          odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu     Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkttenniemógł zostać wzwykłym              trybie odesłany pocztą. 
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z     korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,         cech i funkcjonowania Produktu. 
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w           zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się          znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w         odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana    według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego   zindywidualizowanych potrzeb, 
 • 11 Reklamacja i gwarancja  

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo        do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli        Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym       Regulaminie adresy Sprzedawcy.  
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym         datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w       związku z wadą towaru.   
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później     niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie             Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres      podany w § 3 niniejszego Regulaminu
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z    pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz    zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach            internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji      społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,        Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami        internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z   pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu      konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o           Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o              rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się dowojewódzkiego inspektora Inspekcji      Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej           (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania              mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a         Sprzedawcą.  
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między      nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego)      rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych         należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie       Konsumentów Polskich). 
 • 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu    internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu     internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,a jeżeli Klient wyrazi na to          zgodę - także w celu marketingowym. 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy       przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane     osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu       przesyłki na zlecenie Administratora

. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności           elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe         Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie        internetowym.  

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w      Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje     brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.   
 • 13 Postanowienia końcowe 
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych       przyczyn to jest:zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie,          w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej            zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie     powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;     ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o            ochronie danych osobowych.  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i           dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy            internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl